Home 04.전세.월세 전세
Total : 394 listings ( 1 page of 40 )
 
  No. 108243
용산구 / 한남
고급빌라 전세 : 2억 5천
93㎡ / 66㎡
 
  No. 109140
강남구 / 청담동
고급빌라 전세 : 40억
565㎡ / 264㎡
 
  No. 109139
강남구 / 청담동
고급빌라 전세 : 40억
565㎡ / 264㎡
 
  No. 101947
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 12억
248㎡ / 165㎡
 
  No. 101689
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 13억
264㎡ / 182㎡
 
  No. 105573
용산구 / 한남
고급빌라 전세 : 6억 5천
198㎡ / 152㎡
 
  No. 100011
용산구 / 한남
아파트/주상복합 전세 : 8억
281㎡ / 175㎡
 
  No. 108997
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 50억
793㎡ / 562㎡
 
  No. 101775
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 8억
205㎡ / 132㎡
 
  No. 108394
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 18억
월세 : 5천 /7백
238㎡ / 149㎡
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10