Home 04.전세.월세 전세
Total : 396 listings ( 1 page of 40 )
 
  No. 109346
용산구 / 한남
아파트/주상복합 전세 : 14억 5천
231㎡ / 192㎡
 
  No. 107741
성동구 / 옥수동
고급빌라 전세 : 8억
월세 : 5천 /4백
215㎡ / 165㎡
 
  No. 107850
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 10억
215㎡ / 132㎡
 
  No. 101847
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 25억
350㎡ / 218㎡
 
  No. 109341
용산구 / 이태원
고급빌라 전세 : 9억
251㎡ / 192㎡
 
  No. 109312
용산구 / UN빌리지
아파트/주상복합 전세 : 19억
311㎡ / 198㎡
 
  No. 101897
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 7억
175㎡ / 99㎡
 
  No. 108626
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 6억 5천
월세 : 5억 /7십
159㎡ / 93㎡
 
  No. 101708
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 13억
298㎡ / 225㎡
 
  No. 101844
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 13억
258㎡ / 139㎡
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10