Home 04.전세.월세 전세
Total : 390 listings ( 1 page of 39 )
 
  No. 101561
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 14억
월세 : 3억 /8백
331㎡ / 231㎡
 
  No. 101663
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 32억
397㎡ / 245㎡
 
  No. 101597
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 9억
264㎡ / 205㎡
 
  No. 101547
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 10억
월세 : 5억 /2백
215㎡ / 142㎡
 
  No. 108243
용산구 / 한남
고급빌라 전세 : 2억 5천
93㎡ / 66㎡
 
  No. 109140
강남구 / 청담동
고급빌라 전세 : 40억
565㎡ / 264㎡
 
  No. 109139
강남구 / 청담동
고급빌라 전세 : 40억
565㎡ / 264㎡
 
  No. 101947
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 12억
248㎡ / 165㎡
 
  No. 105573
용산구 / 한남
고급빌라 전세 : 6억 5천
198㎡ / 152㎡
 
  No. 100011
용산구 / 한남
아파트/주상복합 전세 : 8억
281㎡ / 175㎡
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10