Home 04.전세.월세 전세
Total : 400 listings ( 1 page of 40 )
 
  No. 101863
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 20억
월세 : 1억 /10백
298㎡ / 208㎡
 
  No. 104815
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 35억
397㎡ / 245㎡
 
  No. 102262
용산구 / 한남
고급빌라 전세 : 27억
331㎡ / 225㎡
 
  No. 101847
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 35억
350㎡ / 218㎡
 
  No. 107849
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 62억
526㎡ / 245㎡
 
  No. 109468
중구 / 장충동
고급빌라 전세 : 40억
555㎡ / 245㎡
 
  No. 108666
중구 / 장충동
고급빌라 전세 : 25억
397㎡ / 245㎡
 
  No. 107003
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 32억
397㎡ / 245㎡
 
  No. 109346
용산구 / 한남
아파트/주상복합 전세 : 23억
231㎡ / 192㎡
 
  No. 109472
용산구 / 동빙고
고급빌라 전세 : 9억 5천
238㎡ / 165㎡
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10