Home 04.전세.월세 전세
Total : 397 listings ( 1 page of 40 )
 
  No. 101668
용산구 / UN빌리지
아파트/주상복합 전세 : 13억
월세 : 8억 /2백
109㎡ / 83㎡
 
  No. 106014
용산구 / 한남
아파트/주상복합 전세 : 10억
132㎡ / 83㎡
 
  No. 101847
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 35억
월세 : 15억 /8백
350㎡ / 218㎡
 
  No. 109545
용산구 / 한남
아파트/주상복합 전세 : 15억
188㎡ / 175㎡
 
  No. 109543
강남구 / 청담동
고급빌라 전세 : 80억
 
  No. 109537
용산구 / 한남동
아파트/주상복합 전세 : 6억
월세 : 5천 /2백3십
66㎡ / 53㎡
 
  No. 102262
용산구 / 한남
고급빌라 전세 : 27억
331㎡ / 225㎡
 
  No. 101863
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 20억
월세 : 1억 /10백
298㎡ / 208㎡
 
  No. 104815
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 35억
397㎡ / 245㎡
 
  No. 107849
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 62억
526㎡ / 245㎡
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10