Home 04.전세.월세 전세
Total : 394 listings ( 1 page of 40 )
 
  No. 109407
용산구 / 한남
아파트/주상복합 전세 : 3억 6천
46㎡ / 40㎡
 
  No. 107032
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 18억
월세 : 1억 /8백
298㎡ / 179㎡
 
  No. 106206
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 18억
188㎡ / 169㎡
 
  No. 109357
용산구 / 한남
아파트/주상복합 전세 : 10억 5천
182㎡ / 145㎡
 
  No. 109356
용산구 / 한남
아파트/주상복합 전세 : 16억 5천
231㎡ / 192㎡
 
  No. 105818
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 13억
264㎡ / 185㎡
 
  No. 107588
중구 / 신당동
고급빌라 전세 : 19억
463㎡ / 258㎡
 
  No. 109350
용산구 / 이태원
고급빌라 전세 : 9억
251㎡ / 192㎡
 
  No. 101847
용산구 / UN빌리지
고급빌라 전세 : 25억
350㎡ / 218㎡
 
  No. 109346
용산구 / 한남
아파트/주상복합 전세 : 14억 5천
231㎡ / 192㎡
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10